Pandemija kao podsticaj za unapređenje osiguravajućih usluga

Za nama je poslovna godina koju je obeležila pandemija koronavirusa koja je sa sobom donela neizbežno usporavanje i krizu većine svetskih ekonomija, čak i onih najrazvijenijih, te preokret u mnogim životnim i poslovnim oblastima. I period koji predstoji pun je nepoznanica i neizvesnosti za koje treba imati spreman pravovremen i efikasan odgovor.

„Uprkos teškoćama koje je celom sektoru osiguranja donela pandemija koronavirusa, poslovnim poduhvatima preduzetim u izazovnoj 2020. godini ‘Dunav’ je potvrdio svoj primat na srpskom tržištu osiguranja. Rezultati ostvareni u prošloj godini nadmašili su one postignute u 2019, a obe su po postignućima rekordne u periodu od čak tri decenije”, kaže Ivana Soković, predsednica Izvršnog odbora „Dunav osiguranja” u intervjuu za „Svet osiguranja”.

Bruto premija dostigla je iznos od 252,6 miliona evra i za 4,45 odsto veća je nego u 2019. godini. Investiciona aktiva kao pokazatelj finansijske snage kompanije zabeležila je, prema njenim rečima, rast od 11,03 odsto i njen najlikvidniji deo premašuje 286 miliona evra. Tehničke rezerve obračunate u ukupnom iznosu od 284 miliona evra povećane su za 9,62 odsto u odnosu na 2019. i u potpunosti su pokrivene u skladu sa Zakonom o osiguranju.

Neto dobitak povećan je za 6,55 odsto i u prošloj godini iznosio je 27,2 miliona evra.

„Napredak je ostvaren i u već zavidnim rezultatima neživotnih osiguranja, a još veći u životnim osiguranjima, gde Kompanija sistematskim radom na unapređenju svoje ponude i pristupa klijentima, kao i njihovom edukacijom, povećava svoje tržišno učešće”, kaže Soković.

Da li je pandemija bila podstrek da se kreiraju nove usluge i kakve je promene donela u odnosu s klijentima?

U cilju pružanja što kvalitetnije usluge u otežanim uslovima vanrednog stanja uvedenog da bi se sprečilo širenja zaraze koronavirusom, kompanija „Dunav osiguranje” je već u martu prošle godine donela važne poslovne odluke, osmislila nov koncept rada, prilagodila ciljeve novonastalim okolnostima, ne smanjujući pritom paletu svojih usluga. Nastojali smo da klijenti što manje osete poremećaj na tržištu iako je način rada morao da se menja. To je konkretno značilo da klijenti mogu da podnesu onlajn zahtev za ponudu, da zaključe ugovor o osiguranju na daljinu bez potpisivanja ugovornih strana, da prijave štetu onlajn, a građani stariji od 60 godina mogli su da posredstvom mlađih članova porodice osiguraju i registruju vozila u „Dunav auto centrima” uz dostavu lične karte, saobraćajne dozvole i ovlašćenja koje nije moralo biti overeno kod notara. Starijim klijentima polise smo dostavljali na kućnu adresu, a u našim objektima preduzimane su sve potrebne zaštitne higijenske mere kako bi oni koji dolaze bili potpuno bezbedni. Na taj način, zadržali smo dostupnost i bliskost s našim klijentima uprkos naglo izmenjenim i otežanim uslovima poslovanja.

Pandemija je bila podsticaj za rad na osiguravajućim uslugama, pored ostalog i zbog zahteva za novim osiguravajućim pokrićima, pre svega u vezi sa zdravstvenim osiguranjima. Prateći najizraženije potrebe korisnika naših usluga od samog početka pandemije, proširili smo pokriće putničkog zdravstvenog osiguranja i prvi omogućili ugovaranje dopunskog pokrića za COVID-19 sa ubedljivo najvećom osiguranom sumom na našem tržištu. Imajući u vidu promene u funkcionisanju zdravstvenog sektora u okolnostima pandemije, aktuelne preporuke za prijem pacijenata, te širenje broja ustanova koje mogu ponuditi specifične dijagnostičke procedure, u našem fokusu je i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje od osiguravača zahteva kontinuirano preispitivanje uslova osiguranja u ovoj oblasti i prilagođavanje procesa u sprovođenju zdravstvenog osiguranja. Nasuprot inače tradicionalno konzervativnom pristupu osiguravača, tržište je zahtevalo fleksibilna rešenja u kratkom roku, koja za sada uspešno pronalazimo.

U kojoj će meri tendencije koje je nametnula pandemija opstati i u budućnosti i koje će se navike potrošača najviše zadržati?

Sasvim je sigurno da posle 2020. godine ništa više neće biti isto ni u jednoj oblasti, pa ni u osiguranju. Planovi za ubrzanu digitalizaciju, oročeni na nekoliko godina, morali su da budu gotovo preko noći aktivirani, a prednost u tržišnoj utakmici stekle su one kompanije čiji je IT sektor bio najspremniji da odgovori novom izazovu – radu zaposlenih sa udaljenih lokacija, ali i onlajn ponudi i prodaji osiguravajućih usluga, razmeni dokumentacije elektronskim putem, onlajn prijavi i likvidaciji šteta. Hteli ili ne, i klijenti su morali da se prilagode novonastaloj situaciji, te se i u našoj zemlji, gde je većina ljudi bila sklonija ličnom kontaktu sa osiguravačem, sve češće odlučuju za digitalne kanale pribave osiguravajućih usluga, što im, osim zdravlja, štedi vreme i novac. S druge strane, pred osiguravačima je zadatak da prošire ponudu onlajn usluga, ali i da ujedno zaštite i sopstvene resurse i klijente od sajber rizika koji sa ubrzanom digitalizacijom postaju sve učestaliji.

Digitalizacija više nije budućnost već sadašnjost. Ona poslovni sistem čini efikasnijim i superiornijim. U tom pogledu naša kompanija ne zaostaje za svetom i s posebnim zadovoljstvom mogu reći da je prva na domaćem tržištu koja koristi robotsku automatizaciju zadataka koji se ponavljaju. Ipak, kompanija „Dunav osiguranje” ne odustaje od tradicionalnih načina prodaje osiguranja i prijave šteta. Vrata naših prodajnih mesta širom Srbije ostaće otvorena za klijente koji su nam uvek dobrodošli.

Kriza će se verovatno produžiti i tokom ove godine. U kojoj će meri ona uticati na poslovanje osiguravajućih društava? Putno osiguranje je posebno ugroženo. Čime se ono može nadomestiti?

Ukupni rezultati poslovanja u delatnosti osiguranja tokom 2020. godine ne pokazuju drastično negativan uticaj zdravstvene krize na ovu branšu. Najveći udarac tokom pandemije svakako je pretrpelo putno zdravstveno osiguranje, ali ono i dalje egzistira uprkos manjem broju putovanja. Kao što smo pomenuli, kompanija „Dunav osiguranje”, prilagođavajući se nametnutim okolnostima, u svoje usluge putnih osiguranja uključila je i rizik obolevanja od virusa COVID-19. S druge strane, sve veća okrenutost klijenata boravku kod kuće, kao i povećana potražnja i kupovina vikendica i kuća van velikih gradova, otvara prostor za intenzivnije osiguranje nepokretnosti. Pored toga, zaposleni u mnogim firmama i dalje rade sa udaljenih lokacija, pa se nameće potreba zaštite od mogućih zloupotreba i zlonamernih napada na IT sistem preduzeća. U kojoj će se meri sve to odraziti na promene u broju zaključenih osiguranja i pojavu novih osiguravajućih usluga, ostaje tek da vidimo, jer uprkos tome što su pojedini rizici postali učestaliji i imaju veći intenzitet, konačna odluka o ugovaranju osiguranja po pravilu zavisi i od mnogih drugih faktora, poput platežnih mogućnosti, lične percepcije rizika, te osiguranja kao vida zaštite u slučaju njihovog ostvarenja. U narednoj godini očekujemo dalji rast dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a značajan potencijal i dalje postoji u osiguranju poljoprivrede i imovine fizičkih lica.

„Dunav osiguranje” dosta polaže upravo na osiguranje poljoprivrede, ali ukupno na našem tržištu nisu postignuti zavidni rezultati. Primera radi, u Rusiji je više od polovine obradive zemlje osigurano. Kada možemo da očekujemo takvu situaciju u Srbiji? Zašto to osiguranje nije više zastupljeno uprkos subvencijama? Gde vidite problem?

Osiguranje poljoprivrede ima dugu tradiciju i u ponudi osiguravajućih kuća zastupljeno je već decenijama. „Dunav osiguranje”, kao lider u osiguranju poljoprivrede na domaćem tržištu, prepoznaje svoju društvenu odgovornost i u toj oblasti, pa kontinuirano preispituje svoju ponudu, prilagođava je zahtevima tržišta, uvodi nove usluge poput osiguranja od nedostatka vlažnosti, tj. suše. Kada se posmatra celokupno tržište, osiguravajuće kuće vrlo usmereno i intenzivno rade na promociji osiguranja kroz individualne i grupne kontakte s vlasnicima gazdinstava, sa organima lokalne samouprave i nadležnim ministarstvima. Državne subvencije sa subvencijama koje odobravaju lokalne samouprave na pojedinim područjima dostižu i 80 odsto premije osiguranja. I same osiguravajuće kuće veoma su fleksibilne u naplati premije. Prilagođavaju se dinamici troškova poljoprivrednih proizvođača, pomerajući rokove za kraj perioda vegetacije, kada počinju da im stižu prinosi. Ipak, pomaci u omasovljavanju osiguranja u poljoprivredi vrlo su skromni, dok su štete u poslednjih nekoliko godina bile izrazito učestale i velike.

„Dunav” je, uprkos otežavajućim okolnostima, i u osiguranju poljoprivrede u prethodnoj godini ostvario rast premije od 16 odsto. Pritom, taj rast nije posledica poskupljenja osiguranja, već porasta broja zaključenih polisa. S druge strane, našoj kompaniji podneto je oko 6.500 zahteva za naknadu šteta u poljoprivredi, a isplatili smo naknadu od oko 1,2 milijarde dinara. Razlika između naplaćene premije i isplaćenih šteta nije dovoljna da pokrije troškove osiguranja koji su u poljoprivredi visoki, pa isplate za štete i troškovi za 20 odsto premašuju premiju koju je „Dunav” naplatio. Svesni smo da se efekti edukacije poljoprivrednika ne postižu brzo, ali isto tako i da je svaki novi osiguranik uspeh.

A ono što osiguravajuće kuće u Srbiji mogu da učine i već čine jeste da prate tržište, svoju ponudu osavremenjuju novim uslugama i u saradnji s nadležnim ministarstvima, na osnovu iskustava drugih zemalja koje postižu bolje rezultate u poljoprivredi, pokušaju da nađu optimalan model za domaće tržište.

Prošle godine u fokusu je bio život ljudi. Ipak, na globalnom nivou životno osiguranje zabeležilo je pad. Kakva je sudbina životnog osiguranja u Srbiji i da li je prošle godine bilo više ili manje interesovanja?

Često se događa da se i tokom kriza poveća tražnja za određenim osiguravajućim uslugama, a u ovom slučaju to je bilo upravo životno osiguranje. U prodaji životnih osiguranja u prethodnoj godini, kompanija „Dunav osiguranje” ostvarila je rezultate iznad planskih očekivanja, što govori u prilog činjenici da okolnosti u kojima smo se našli zbog koronavirusa nisu negativno uticale na rast životnih osiguranja. Učešće „Dunava” u ukupnoj premiji tržišta životnih osiguranja iz godine u godinu se povećava, pa u 2020. iznosi 11,42 odsto, a njegov rast u odnosu na 2019. godinu iznosi 13,25 procenata, dok je rast celokupnog tržišta životnih osiguranja bio 4,38 odsto.

Sve naše usluge individualnog i kolektivnog osiguranja života imaju puno pokriće i u slučaju epidemije i pandemije, što je sa aspekta interesa osiguranika bio značajan faktor pri odluci za kupovinu upravo naših usluga. Tendencija pojačanog interesovanja polako jenjava i vraća se u standardne okvire. Iako je isuviše rano predvideti poslovna kretanja i nivo realizacije premije po osnovu životnih osiguranja, za sada se ne očekuju bitnije promene u odnosu na isti period prethodne godine. S naše strane, u 2021. planirali smo značajne aktivnosti na unapređenju poslovnih procesa i promocije životnih osiguranja, uvereni da se na duže staze svaki trud isplati.

Iz ugla velike kompanije u važnom, finansijskom sektoru, kakva nas 2021. očekuje?

Zahvaljujući dobrim performansama postignutim u prethodnom periodu, može se očekivati da pandemija koronavirusa i globalna recesija neće ozbiljnije uticati na privredna kretanja u Srbiji u odnosu na razvijene evropske i svetske ekonomije i privrede u regionu. Prema fiskalnoj strategiji za ovu i projekcijama za dve naredne godine, očekuje se stabilizacija rasta svih makroekonomskih indikatora, pa tako i stopa realnog rasta bruto društvenog proizvoda od šest procenata u 2021. godini. Povoljne izglede za takva kretanja potvrđuje i priliv stranih direktnih investicija koji je ostao solidan uprkos ekonomskom usporavanju naših najvećih spoljnotrgovinskih partnera. A privredni rast i razvoj naše zemlje svakako će se pozitivno odraziti i na kretanja u delatnosti osiguranja.

Polazeći od takvih predviđanja, a u još većoj meri od već postignutih rezultata, kompanija „Dunav osiguranje” ima ambiciozne planove i za ovu godinu. Osim očuvanja liderske pozicije i tržišnog učešća od najmanje 27 odsto, planiramo rast premije neživotnog osiguranja od 4 odsto, a u životnim osiguranjima 12 procenata. U našem fokusu biće inovacije usluga individualnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od suše za poljoprivrednike, životnih osiguranja, kao i kreiranje novih usluga dopunskih osiguranja uz osiguranje života i riziko-osiguranja života.

Pored ulaganja u savremenu informatičku opremu i programe za upravljanje bezbednošću informacionog sistema, Kompanija će kroz projekte društvene odgovornosti nastaviti da pruža podršku društvenoj zajednici čiji je neraskidivi deo.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde